RÈGIM INTERN

Els centres esportius estan considerats espais de pública concurrència en els quals calen unes normes de conducta regulades per un Règim Disciplinari. Aquest règim disciplinari és un document intern de gran utilitat que agilitza les actuacions disciplinàries i complementa aquelles accions legals que qualsevol usuari o la pròpia entitat consideri oportú emprendre.

1. INFRACCIONS

Les infraccions a les normes de conducta seran de tres tipus: MOLT GREUS, GREUS I LLEUS.

 

Es consideren infraccions MOLT GREUS

a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament esportiu que suposi una pertorbació rellevant de la convivència i afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims d'altres persones, o al normal desenvolupament d'activitats.

b) Impedir l'ús de la instal·lació esportiva o qualsevol dels seus elements a altres usuaris.

c) Impedir o obstruir greument el normal funcionament de la instal·lació esportiva.

d) El deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o materials de la instal·lació esportiva.

e) L'agressió física o verbal al personal de la instal·lació esportiva o un altre usuari.

f) La desobediència als empleats quan això pugui afectar la seguretat de les persones.

g) Introduir-se a consciència en dependències del centre destinades al sexe contrari.

h) Les pràctiques sexuals de qualsevol tipus dins de la instal·lació esportiva.

i) Qualsevol robatori, furt o intent, ja sigui de qualsevol bé d'un usuari o de la pròpia instal·lació.

j) La falsificació de documents o ús indegut de registres documentals.

k) Exposar pública i notòriament, sigui de forma escrita o verbal, falsedats que originin el desprestigi de l'entitat o dels seus usuaris.

l) Introduir o exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en què s'exhibeixin o utilitzin pugui ser considerat com un acte que inciti o fomenti els comportaments violents, xenòfobs, racistes, o com un acte de manifest menyspreu als participants en l'activitat esportiva.

m) Introduir armes, bengales, petards, explosius o qualsevol producte inflamable, fumigen o corrosiu.

n) Encendre foc.

o) La reincidència de faltes greus.

 

Es consideren infraccions GREUS

a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament quan no concorren les

circumstàncies per qualificar-les de molt greus.

b) El deteriorament d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o material de la instal·lació

esportiva quan no es consideri molt greu.

c) No respectar els horaris i funcionament dels serveis esportius.

d) L'incompliment de la normativa vigent sobre consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.

e) Fer ús dels serveis esportius amb recipients o envasos de vidre, metall o qualsevol altre material que no sigui paper o plàstic.

f) Accedir amb animals a les instal·lacions, excepte en els casos previstos legalment.

g) Accedir a les instal·lacions amb vehicles de qualsevol tipus, excepte quan disposin de l'espai habilitat per a això i pel temps limitat a la durada de l'activitat.

h) Impartir classes sense autorització.

i) Realitzar qualsevol activitat econòmica lucrativa.

j) Practicar jocs amb o sense elements, excepte en les zones habilitades per a això.

k) Introduir objectes en l'aigua, excepte en els supòsits previstos en la normativa.

l) Realitzar reportatges fotogràfics o de vídeo, sense autorització expressa.

m) Sub arrendar, cedir o prestar el dret d'ús dels espais esportius amb reserva a terceres persones o entitats sense autorització expressa.

n) La reincidència de faltes lleus.

 

Es consideren infraccions LLEUS

a) Usar les instal·lacions esportives sense la indumentària apropiada.

b) No respectar les normes indicades que regeixen en cada àrea.

c) Utilitzar reproductors de música sense auriculars.

d) Tirar substàncies i/o residus o qualsevol tipus de deixalla fora dels recipients destinats a tal fi.

e) Menjar fora de les zones habilitades per a això.

f) No atendre les indicacions del personal de les instal·lacions esportives.

g) Qualsevol altre incompliment dels deures o la realització d'actuacions prohibides als usuaris en la normativa interna del centre, quan no donin lloc a una falta greu o molt greu.

 

2. SANCIONS

La sanció corresponent a les infraccions MOLT GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període a

partir d'1 any, podent arribar a la suspensió definitiva.

La sanció corresponent a les infraccions GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 mes i 1 any.

La sanció corresponent a les infraccions LLEUS serà l'amonestació verbal o per escrit amb possible pèrdua dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 dia i 1 mes.

 

3. REPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ

Amb independència de les sancions que puguin imposar-se pels fets tipificats en aquest Règim Disciplinari, l'infractor estarà obligat a la restitució i reposició dels béns al seu estat anterior, amb la indemnització dels danys i perjudicis causats.

 

4. RESPONSABLES

a) Seran responsables de les infraccions a aquest Reglament qui les cometi.

b) Quan les actuacions constitutives d'infracció siguin comeses per diverses persones conjuntament, i no sigui possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran totes de manera solidària, conforme al que estableix la legislació sobre procediment administratiu comú.

 

5. PROCEDIMENT

Davant d'una suposada infracció, l'actuació a seguir serà la següent:

a) La Direcció del Centre Esportiu lliurarà a l'usuari un comunicat on se li informarà de l'expedient disciplinari obert i del plec de càrrecs. Fins a la decisió de la sanció l'abonat podrà fer ús de les

instal·lacions, excepte en els casos d'infraccions greus o molt greus.

b) L'usuari podrà presentar per escrit les al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Disposa d'un termini de 10 dies a partir de la data que s'envia aquest document.

c) Una vegada fet el tràmit anterior la Direcció del Centre, en un termini màxim de 20 dies des de la recepció de les al·legacions, notifica a l'interessat l'acord pres.